Adatvédelmi politika / GDPR:

Alkalmazás:
Személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezért az adatokat kizárólag a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján (GDPR) dolgozzuk fel. Jelen adatvédelmi dokumentumban tájékoztatjuk Önt társaságunk valamint adatfeldolgozóink (jogi vagy természetes személyek) által végzett adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól.

Személyekre vonatkozó adatok:
Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával tároljuk és kezeljük, vagy amennyiben ez olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön is érintett fél és a GDPR ezt előírja,  vagy ha az adatok feldolgozása jogszabályi kötelezettségen alapul. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha bizonyos, hogy azokra hatósági adatszolgáltatási kötelezettség már nem vonatkozik. Csak azokat a személyes adatokat tároljuk és kezeljük, amelyek szükségesek a szolgáltatásaink végrehajtásához és feldolgozásához, vagy melyeket Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott. Harmadik fél számára adatok továbbítása (jogi vagy természetes személyek) csak abban az esetben történik, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön érintett (mint például az alvállalkozók), vagy jogszabályi kötelezettségen alapul. Lehetséges fogadók lehetnek: biztosító társaságok, hatóságok, adó tanácsadók, kintlévőség kezelő társaságok, jogi képviselők.

Adatbiztonság:
Személyes adatainak védelme megfelelő szervezeti és technikai óvintézkedésekkel történik. Ezek az óvintézkedések különösen a jogosulatlan, jogellenes vagy véletlen hozzáférés, feldolgozás, veszteség, felhasználás és manipuláció elleni védelemre vonatkoznak. Annak ellenére, hogy folyamatosan magas szintű biztonsági rendszert tartunk fenn, nem zárható ki, hogy az interneten keresztül megosztott információkat mások is megtekinthetik és használhatják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik fél által okozott adatátviteli hiba miatt és / vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés miatt keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget (pl. hacker támadás az e-mail fiókon vagy telefonon, adatok lehallgatása és hasonlók).

Az Ön jogai:
Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését. Ha úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy az adatvédelemre vonatkozó igényét más módon megsértették, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső kapcsolattartási címünkkel. Ezeket az alábbi kapcsolattartási adatok alapján éri el:
TNT Group Kft., HU-1173 Budapest Sima utca 33. fsz.2. Tel.: +36-30-333-2222, e-mail: cargo@kamionszallitas.hu


ADATKEZELÉS, A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A TNT Group Kft. a Ügyfelei adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít. Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

2. SZEMÉLYES ADATOK FELVÉTELE, FELHASZNÁLÁSA, KEZELÉSE

A TNT Group Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A TNT Group Kft. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.A TNT Group Kft. az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

3. A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT SAJÁTOS KIFEJEZÉSEK TÖRVÉNYI DEFINÍCIÓI

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat ? különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján ? beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is ? az adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A TNT Group Kft. mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a TNT Group Kft.. azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a TNT Group Kft.. mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

5. SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA, FRISSÍTÉSE ÉS TÖRLÉSE

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a TNT Group Kft.. által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok TNT Group Kft.. adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: TNT Group Kft. 1094 Budapest, Balázs Béla utca 40., valamint a cargo@kamionszallitas.hu email címen.

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA KÜLFÖLDRE

A TNT Group Kft. egy nemzetközi vállalatcsoport része, így az Ön személyes adatait a cégcsoport központi adatbázisába továbbítja. A TNT Group Kft. természetesen az adatok külföldre történő továbbításakor is megteszi a megfelelő intézkedéseket az Ön személyes adatainak biztonságos kezelése érdekében. Ön adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelve külföldre továbbítsuk. Az 5. pontban felsorolt jogok természetesen Önt a külföldre továbbított adatok vonatkozásában is megilletik.

7. DIREKT MARKETING

A TNT Group Kft. nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai a TNT Group Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat TNT Group Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az First City Futi Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja az TNT Group Kft. postafiók címére postai úton vagy személyesen, illetve a cargo@kamionszallitas.hu e-mail címre küldött bejelentéssel.

8. KISKORÚAK VÉDELME

A TNT Group Kft. kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

9. ?COOKIE?-K

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul a TNT Group Kft. weboldalak tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. A TNT Group Kft. a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

10. AZ ADATKEZELÉSÉRT FELELŐS:

TNT Group Kft.,
HU-1173 Budapest Sima utca 33. fsz.2.
Tel.: +36-30-333-2222,